Vuosilomapalkan ja lomapalkan erojen ymmärtäminen on suomalaisille työntekijöille olennaista, jotta he pystyvät selviytymään työstä poissaolosta. Tässä oppaassa tarkastellaan näiden kahden palkallisen vapaa-ajan muodon keskeisiä eroja.

mitä eroa on Vuosilomapalkalla ja Lomarahalla

Mikä vuosilomapalkka?

Suomen lainsäädännön mukaan vuosilomalla tarkoitetaan palkallisia lomapäiviä, jotka työntekijät ansaitsevat työssäoloon perustuvan ajan perusteella. Useimmille työntekijöille kertyy 2-2,5 päivää vuosilomaa työssäolokuukautta kohden.

Vuosilomapalkka kuvaa palkkauskorvausta, jonka työntekijät saavat, kun he pitävät heille myönnetyt lomapäivät poissa työstä. Palkan määrä riippuu normaalipalkasta, jolla korvataan menetettyjä tuloja.

Joitakin keskeisiä seikkoja, jotka on hyvä tietää:

 • Ansaitaan työajalla
 • Palkka perustuu tavanomaiseen palkkaan
 • Synonyymi lomapalkan kanssa
 • Lakisääteisiä vähimmäismääriä sovelletaan työsuhteen keston perusteella

Pohjimmiltaan vuosilomapalkka siis korvaa työntekijöille normaalipalkan mukaisen korvauksen siitä, että he pitävät myönnetyn loman poissa työstä. Sen tarkoituksena on turvata palkansaajien taloudellinen toimeentulo työstä pidettävien taukojen aikana.

Mikä on lomaraha?

Lomaraha on lisäkorvaus, joka maksetaan joistakin juhlapyhistä ja muista vapaapäivistä, kuten juhannuksesta.

Näistä erityistapauksista työntekijöille maksetaan lain mukaan lomarahaa, joka on yhteensä heidän keskimääräisen päiväansionsa suuruinen, jos säännöllinen palkka ei koske työstä poissaoloaikaa.

Joitakin lomarahaa erottavia näkökohtia:

 • Juhlapäivinä ja valittuina muina päivinä
 • Keskimääräiseen päiväpalkkaan perustuva määrä
 • Täydentävä korvaus silloin, kun palkkaa ei makseta.
 • 2022 vähintään 39,93 euroa päivässä
 • Koskee Suomen 9 lakisääteistä pyhäpäivää
 • Myös pankkipyhät ja työnantajan määräämät vapaapäivät voivat olla oikeutettuja työsuhteen ehtojen perusteella.

Lomakorvauksen päätarkoitus on siis antaa lisäpalkkaa tietyiltä etuuspäiviltä, jotka jäävät normaalien työaikojen ja palkallisen lomaosuuden ulkopuolelle. Näin täydennetään menetettyjä tuloja erityispäivien ajalta.

jos haluat tietää lisää miten lomaraha lasketaan tämä auttaa sinua ymmärtämään paremmin tätä aihetta.

Mitä eroa on Vuosilomapalkalla ja Lomarahalla?

Nyt kun molempien palkallisen vapaakorvauksen muotojen perusteet ovat selvillä, mitkä ovat vuosilomapalkan ja lomapalkan tärkeimmät erot?

Maksuperuste

 • Vuosilomapalkka – Maksetaan työntekijän vakiopalkan mukaan käytetyistä myönnetyistä lomapäivistä. Näin ollen 15 euron tuntipalkkaa ansaitseva työntekijä saisi 120 euron palkan siitä, että hän käyttää 8 tuntia kertynyttä lomaa.
 • Lomapalkka – Maksetaan hallituksen vuosittain vahvistaman keskimääräisen päiväpalkan mukaan. Vuoden 2023 lomakorvauksen vähimmäismäärä on 39,93 euroa. Peruspalkasta riippumatta tätä kiinteää päiväkohtaista summaa sovelletaan siis jokaista poissaolopäivää kohti.

Sovellettavat päivät

 • Vuosilomapalkka – Saadaan, kun käytetään myönnettyjä palkallisia lomapäiviä, jotka on ansaittu työssäolokuukausien aikana. Määrä kasvaa asteittain toimikauden perusteella.
 • Lomapalkka – Sovelletaan vain nimetyistä pyhäpäivistä, joita Suomessa on yleensä noin 9 päivää. Myös arkipyhät ja muut työnantajan valitsemat vapaapäivät voivat olla tukikelpoisia, jos ne mainitaan.

Maksutiheys

 • Vuosilomapalkka – Maksetaan asteittain, kun ansaitut lomapäivät käytetään vuoden aikana.
 • Lomapalkka – Maksetaan yleensä yhtenä könttäsummana vuosittain ennen kesälomakautta touko- tai kesäkuussa. Jotkin työnantajat maksavat juhlapäiväkohtaisesti.

Oikeusperusta

 • Vuosilomapalkka – Vuosilomalain mukaan vähimmäismäärä maksettavia päiviä perustuu työssäolokuukausiin.
 • Lomapalkka – Laki pyhäpäivien lisäkorvauksista edellyttää lomapalkkaa määrätyiltä vapaapäiviltä.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että vuosilomapalkka korvaa lomapäiviä normaalin palkan mukaan, kun taas lomapalkka tarjoaa ylimääräisen päivärahan yleisten vapaapäivien ja tiettyjen muiden päivien osalta.

Kun molempia sovelletaan

Joissakin tapauksissa vuosiloma- ja lomarahat voivat olla päällekkäisiä, ja ne ovat käytännössä päällekkäisiä:

 • Työntekijät, jotka pitävät palkallisia lomapäiviä, jotka osuvat yhteen virallisen yleisen vapaapäivän kanssa.
 • palkansaajat, joiden kiinteä kuukausipalkka kattaa jo lomakorvauksen.
 • Näissä tilanteissa työntekijä saa sekä tavanomaisen vuosilomapalkkansa lomalta että lisäksi tavanomaisen lomarahan.

Lomakorvaus tuo siis lisätuloja tavanomaisen palkan ja vuosilomakorvauksen lisäksi.

Keskeiset huomiot

Tärkeimmät seikat vuosiloman ja lomarahan erottamiseksi toisistaan Suomessa:

 • Vuosilomapalkka korvaa palkan perusteella ansaitut lomapäivät.
 • Lomapalkka kattaa yleiset vapaapäivät ja tietyt muut päivät kiinteällä päivärahalla.
 • Lomapalkan maksuaikataulu vastaa loma-aikataulua
 • Kertaluonteinen lomapalkka yleinen ennen kesälomaa
 • Molempien muotojen taustalla olevat oikeudelliset velvoitteet eroavat toisistaan
 • Voi kasautua, jos yleinen vapaapäivä osuu palkallisen loman päivälle

Vaikka käsitteet vaikuttavat ensi silmäyksellä samankaltaisilta, korvausperusteet, sovellettavat poissaolopäivät ja oikeudelliset perusteet eroavat vuosiloman ja lomarahan välillä.

Jos ymmärrät tarkalleen, miten nämä kaksi palkallisen vapaa-ajan muotoa eroavat toisistaan, vältyt hämmennykseltä ja varmistat, että työntekijät saavat asianmukaiset lisätulot, jotka he ovat ansainneet sitoutumisen ja lojaalisuuden ansiosta.